874_1__Algebra._9kl._s_ugl._izuch._Didaktich._mater._Makarychev__Mindjuk_2012__143s.pdf